Studie-reglement

1. Aanmelding

De aanmelding vindt plaats door via onze website het aanmeldformulier in te vullen of door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar info@lastechniekoost.nl. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier is de studieovereenkomst tot stand gekomen.

2. Bevestiging van inschrijving

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving. Bij digitale aanmelding ontvangt de cursist direct een mail ter bevestiging.

3. Betaling

De cursist en/of de werkgever is verplicht binnen 30 dagen na ontvangst de factuur te voldoen. Bij het niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen, kan Lastechniek Oost B.V. de cursist toegang tot de opleiding ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Blijft de cursist of werkgever in gebreke om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, dan is Lastechniek Oost B.V. gerechtigd de studieovereenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval dient de cursist of werkgever alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

4. Verzuim

Van de cursist wordt verwacht dat hij de lessen bezoekt en zich inspant om de opleiding met succes af te sluiten. Bij binnenkomst dient de cursist zich digitaal aan te melden en bij vertrek dient de cursist zich digitaal af te melden. Eventuele absentie dient vooraf telefonisch te worden doorgegeven aan Lastechniek Oost B.V., telefoonnummer: 074- 259 41 43. Dit wordt ook digitaal bijgehouden.

5. Gedrag

De cursist dient de aanwijzingen en instructies van de instructeur op te volgen. Ook dient hij mee te werken aan een zorgvuldig beheer en gebruik van apparatuur en accommodatie. Na de les dient hij de opleidingsplaats netjes achter te laten. Indien de cursist niet meewerkt aan bovenstaande, houdt Lastechniek Oost B.V. zich het recht voor om contact op te nemen met de werkgever over de ervaringen. Bij in gebreke blijven kan Lastechniek Oost B.V. de cursist verwijderen van de cursus waarbij geen restitutie plaatsvindt van de opleidingskosten.

6. Annulering

Beëindiging van de studieovereenkomst kan tot één maand voor aanvang van de opleiding kosteloos geschieden. Lastechniek Oost B.V. behoudt zich het recht voor de opleiding bij gebrek aan deelnemers te annuleren. Daaraan kunnen door de cursist geen rechten ontleend worden. Ingeval Lastechniek Oost B.V. genoodzaakt is een opleiding te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde geld aan rechthebbende worden gerestitueerd.

7. Plaatsing

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.

8. Examenaanmelding

Lastechniek Oost B.V. zorgt voor aanmelding van de cursist voor het examen, mits de factuur is voldaan.

Lastechniek Oost B.V. is niet aansprakelijk voor het niet deelnemen aan een examen door welke oorzaak dan ook. Wel worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

9. Persoonlijke bescherming

Iedere cursist is verplicht zelf voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te zorgen, zoals: een goede overall, veiligheidsschoenen, lashandschoenen, veiligheidsbril, lashelm of lasbril en eventueel een lasschort.

10. Aansprakelijkheid

Lastechniek Oost B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cursist. Beschadiging of vermissing van door Lastechniek Oost B.V. ter beschikking gestelde materialen zullen in rekening gebracht worden bij de cursist.

11. Toelatingstest

Indien een toelatingstest noodzakelijk is voor het bepalen van het niveau waarin men de cursus gaat volgen, kan men hiervoor een afspraak maken.

(Datum: 01-01-2024)