PRIVACY

Lastechniek Oost B.V., gevestigd aan David Ricardostraat 2, 7559 SH Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

David Ricardostraat 2                                                            https://www.lastechniekoost.nl

7559 SH Hengelo                                                                   0742594143

Marije Panjer is de Functionaris Gegevensbescherming van Lastechniek Oost B.V. zij is te bereiken via marijepanjer@lastechniekoost.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lastechniek Oost B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam.

– Geboortedatum.

– Geboorteplaats.

– Adresgegevens.

– Telefoonnummer.

– E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lastechniek Oost B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het afhandelen van jouw betaling.

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lastechniek Oost B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde persoonsgegevens: 7 jaar (na de laatste aanmelding). Daarnaast moet je voor het aanmelden bij een examen soms een diploma aanleveren. Deze wordt z.s.m. (binnen 6 maanden) na de aanmelding weer verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lastechniek Oost B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lastechniek Oost B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lastechniek Oost B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lastechniek Oost B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijepanjer@lastechniekoost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lastechniek Oost B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lastechniek Oost B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marijepanjer@lastechniekoost.nl. Wij beveiligen jouw gegevens onder andere op de volgende manieren:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevindt zich achter een wachtwoord.
  • Wanneer een werkstation niet wordt gebruikt, dan wordt deze op inactief gezet en is het werkstation alleen toegankelijk middels een wachtwoord.
  • Wij zorgen ervoor dat uw websitegegevens via een SSL certificaat en dus een beveiligde verbinding worden verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.